برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

در تنگی شدید دریچه‌ی آئورت، یک سوفل سیستولیک لوزی‌شکل به وجود می‌آید که در تمام سیستول نیز ادامه دارد. در مقایسه با تنگی خفیف، این صدا رساتر و با فرکانس بالاتری است. این صدا حاصل کلسیفه شدن لت‌های دریچه‌ی آئورت است.


نشسته
Sitting

فضای آئورتی
Aortic

دیافراگم
Diaphragm
Patient

نشسته
Sitting

فضای آئورتی
Aortic

دیافراگم
Diaphragm
Simulated