برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

در تنگی شدید دریچه‌ی آئورت، یک سوفل سیستولیک لوزی‌شکل به وجود می‌آید که در تمام سیستول نیز ادامه دارد. در مقایسه با تنگی خفیف، این صدا رساتر و با فرکانس بالاتری است. این صدا حاصل کلسیفه شدن لت‌های دریچه‌ی آئورت است.

Sitting
نشسته
Aortic
فضای آئورتی
Diaphragm
دیافراگم
Patient
Sitting
نشسته
Aortic
فضای آئورتی
Diaphragm
دیافراگم
Simulated