برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

صدای اول نرمال و صدام دوم جدانشده است. کلیک خروجی آئورت در سیستول وجود دارد و بعد از آن یک سوفل سیستولیک لوزی‌شکل شنیده می‌شود. یک سوفل زیر دکرشندو در دو‌سوم ابتدایی سیستول شنیده می‌شود.

Sitting leaning forward
نشسته، خمیده رو به جلو
Aortic
فضای آئورتی
Diaphragm
دیافراگم
Patient
Sitting leaning forward
نشسته، خمیده رو به جلو
Aortic
فضای آئورتی
Diaphragm
دیافراگم
Simulated