برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

صدای اول نرمال و صدام دوم جدانشده است. کلیک خروجی آئورت در سیستول وجود دارد و بعد از آن یک سوفل سیستولیک لوزی‌شکل شنیده می‌شود. یک سوفل زیر دکرشندو در دو‌سوم ابتدایی سیستول شنیده می‌شود.


نشسته، خمیده رو به جلو
Sitting leaning forward

فضای آئورتی
Aortic

دیافراگم
Diaphragm
Patient

نشسته، خمیده رو به جلو
Sitting leaning forward

فضای آئورتی
Aortic

دیافراگم
Diaphragm
Simulated