برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از دیسپلازی آریتموژنیک در بطن راست است که در موقعیت شریان تری‌کاسپید شنیده می‌شود. این یک ناهنجاری مادرزادی است که به علت جایگزینی بافت بطن راست با بافت فیبروز چربی ایحاد می‌شود.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی تری‌کاسپید (سه لتی)
Tricuspid

-
-
Simulated