برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از نقص دیواره‌ی بین‌دهلیزی است که در ناحیه‌ی ریوی شنیده می‌شود. این یک ناهنجاری مادرزادی است که با جریان خون غیرطبیعی میان دهلیزهای چپ و راست مرتبط است.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

ناحیه‌ی ریوی
Pulmonic

دیافراگم
Diaphragm
Patient

خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

ناحیه‌ی ریوی
Pulmonic

دیافراگم
Diaphragm
Simulated