برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از نقص دیواره‌ی بین‌دهلیزی است که در ناحیه‌ی ریوی شنیده می‌شود. این یک ناهنجاری مادرزادی است که با جریان خون غیرطبیعی میان دهلیزهای چپ و راست مرتبط است.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Pulmonic
ناحیه‌ی ریوی
Diaphragm
دیافراگم
Patient
Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Pulmonic
ناحیه‌ی ریوی
Diaphragm
دیافراگم
Simulated