برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از کوآرکتاسیون و کاهش قطر آئورت است که یک ناهنجاری مادرزادی است. صدای اول قلب طبیعی بوده و صدای دوم تشدید یافته است. یک سوفل لوزی‌شکل تمام سیستول را در برگرفته و سوفلی دکرشندو (کاهشی) با فرکانس بالا در نیمه‌ی اول دیاستول شنیده می‌شود.


نشسته، خمیده رو به جلو
Sitting leaning forward

فضای آئورتی
Aortic

دیافراگم
Diaphragm
Patient

نشسته، خمیده رو به جلو
Sitting leaning forward

فضای آئورتی
Aortic

دیافراگم
Diaphragm
Simulated