برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از کوآرکتاسیون و کاهش قطر آئورت است که یک ناهنجاری مادرزادی است. صدای اول قلب طبیعی بوده و صدای دوم تشدید یافته است. یک سوفل لوزی‌شکل تمام سیستول را در برگرفته و سوفلی دکرشندو (کاهشی) با فرکانس بالا در نیمه‌ی اول دیاستول شنیده می‌شود.

Sitting leaning forward
نشسته، خمیده رو به جلو
Aortic
فضای آئورتی
Diaphragm
دیافراگم
Patient
Sitting leaning forward
نشسته، خمیده رو به جلو
Aortic
فضای آئورتی
Diaphragm
دیافراگم
Simulated