برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از ناهنجاری ابشتین است که در موقعیت شریان تری‌کاسپید شنیده می‌شود. به علت افزایش ضخامت لت‌های تری‌کاسپید، صدای اول قلبی شدت یافته است اما صدای دوم طبیعی است. یک سوفل مستطیل‌شکل نارسایی تری‌کاسپید، سیستول را در بر می‌گیرد.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی تری‌کاسپید (سه لتی)
Tricuspid

دیافراگم
Diaphragm
Patient

خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی تری‌کاسپید (سه لتی)
Tricuspid

دیافراگم
Diaphragm
Simulated