برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از ناهنجاری ابشتین است که در موقعیت شریان تری‌کاسپید شنیده می‌شود. به علت افزایش ضخامت لت‌های تری‌کاسپید، صدای اول قلبی شدت یافته است اما صدای دوم طبیعی است. یک سوفل مستطیل‌شکل نارسایی تری‌کاسپید، سیستول را در بر می‌گیرد.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Tricuspid
دریچه‌ی تری‌کاسپید (سه لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Patient
Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Tricuspid
دریچه‌ی تری‌کاسپید (سه لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Simulated