برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

صدای اول قلبی می‌تواند به دو صدا، توسط یک فاصله‌ی بسیار کوتاه (50-70 میلی‌ثانیه) تقسیم شود. بخش میترال (حاصل بسته شدن دریچه‌ی میترال) از بخش تری‌کاسپید (حاصل بسته شدن دریچه‌ی تری‌کاسپید) بلندتر به گوش می‌رسد.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Tricuspid
دریچه‌ی تری‌کاسپید (سه لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Patient
Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Tricuspid
دریچه‌ی تری‌کاسپید (سه لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Simulated