برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

در این صدا، اولین صدای قلبی (S1) و به دنبال آن، کلیک تخلیه‌ی آئورت (AEC) شنیده می‌شود که می‌تواند جداشدگی صدای اول را تقلید کند. صدای کلیک تخلیه‌ی آئورتی به علت افزایش ضخامت لت‌های دریچه‌ی آئورت به وجود می‌آید.

Sitting
نشسته
Aortic
فضای آئورتی
Diaphragm
دیافراگم
Patient
Sitting
نشسته
Aortic
فضای آئورتی
Diaphragm
دیافراگم
Simulated