برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

در این صدا، اولین صدای قلبی (S1) و به دنبال آن، کلیک تخلیه‌ی آئورت (AEC) شنیده می‌شود که می‌تواند جداشدگی صدای اول را تقلید کند. صدای کلیک تخلیه‌ی آئورتی به علت افزایش ضخامت لت‌های دریچه‌ی آئورت به وجود می‌آید.


نشسته
Sitting

فضای آئورتی
Aortic

دیافراگم
Diaphragm
Patient

نشسته
Sitting

فضای آئورتی
Aortic

دیافراگم
Diaphragm
Simulated