برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

برخی صداهای قلبی، جداشدگی صدای اول را تقلید می‌کنند. یکی از آن‌ها صدای چهارم قلب است. از آنجایی که صدای چهارم درست قبل از صدای اول رخ می‌دهد، مجموع این دو می‌تواند به راحتی با دو بخش صدای اول اشتباه گرفته شود.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Mitral
دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Bell
بِل
Patient
Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Mitral
دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Bell
بِل
Simulated