برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

برخی صداهای قلبی، جداشدگی صدای اول را تقلید می‌کنند. یکی از آن‌ها صدای چهارم قلب است. از آنجایی که صدای چهارم درست قبل از صدای اول رخ می‌دهد، مجموع این دو می‌تواند به راحتی با دو بخش صدای اول اشتباه گرفته شود.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Mitral

بِل
Bell
Patient

خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Mitral

بِل
Bell
Simulated