برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این یک سوفل خشن و لوزی‌شکل است که در ابتدای سیستول آغاز شده و قبل از صدای دوم خاتمه می‌یابد. گالوپ صدای چهارم نیز در دیاستول وجود دارد.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Mitral
دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Simulated