برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

یک سوفل سیستولیک بی‌گناه، صدایی است که در حین یا بعد از صدای اول قلبی آغاز شده و تا قبل یا حین صدای دوم قلب ادامه دارد. با توجه به بی‌گناه بودن این سوفل، می‌تواند بی‌خطر باشد. تخلیه نیز به دریچه‌های آئورت و پولمونر اشاره دارد.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Tricuspid
دریچه‌ی تری‌کاسپید (سه لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Patient