برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از کلیک میان-سیستولیک است که در ناحیه‌ی دریچه‌ی میترال شنیده می‌شود. صداهای اول و دوم قلبی طبیعی هستند. صدای دوم تقسیم نشده و سوفلی وجود ندارد تا این صدا را راحت‌تر بشنوید.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Mitral
دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Patient
Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Mitral
دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Simulated