برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از کلیک میان-سیستولیک است که در ناحیه‌ی دریچه‌ی میترال شنیده می‌شود. صداهای اول و دوم قلبی طبیعی هستند. صدای دوم تقسیم نشده و سوفلی وجود ندارد تا این صدا را راحت‌تر بشنوید.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Mitral

دیافراگم
Diaphragm
Patient

خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Mitral

دیافراگم
Diaphragm
Simulated