برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

سوفل نارسایی دریچه‌ی میترال یک صدا با فرکانس متوسط و موج مستطیلی‌شکل است که در طول سیستول ادامه دارد. این صدا حاصل جریان خون آشفته از طریق عبور از لت‌های ناتوان دریچه‌ی میترال به دهلیز چپ است.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Mitral
دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Simulated