برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از سوفل پان‌سیستولیک است که معمولاً به نارسایی دریچه‌ی میترال ارتباط دارد. صداهای اول و دوم قلب طبیعی‌اند و یک سوفل مستطیلی‌شکل تمام سیستول را پر می‌کند.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Mitral
دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Simulated