برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از نارسایی شدید دریچه‌ی میترال است که بر اثر تحلیل رفتن لت‌های این دریچه ایجاد شده. صدای اول قلب طبیعی بوده و صدای دوم جداشده است. به دنبال آن گالوپ صدای سوم نیز شنیده می‌شود. سوفل پان‌سیستولیک مربعی بلند شنیده می‌شود. دقیقا بعد از صدای سوم، سوفل دیاستولیک، ذوزنقه‌ای شنیده می‌شود.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Mitral
دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Patient
Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Mitral
دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Patient