برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از نارسایی هر دو دریچه‌های میترال و آئورت می‌باشد. صدای اول قلبی اندکی کاهش یافته که علت آن بسته‌شدن اندک لت‌های میترال در اوایل سیستول است.


نشسته، خمیده رو به جلو
Sitting leaning forward

دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Mitral

دیافراگم
Diaphragm
Simulated