برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از یک سوفل دیاستولیک دکرشندو یا کاهشی است که پس از صدای باز شدن ضربه‌ای دریچه به گوش می‌رسد. این صدا با تنگی دریچه‌ی میترال مرتبط است. شدت صدای اول قلب افزایش یافته درحالی که صدای دوم طبیعی است.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Mitral
دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Bell
بِل
Simulated