برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از افتادگی لت دریچه‌ی میترال است. یک کلیک میان‌-سیستولیک که به دنبال آن یک سوفل سیستولیک لوزی‌شکل وجود دارد.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Mitral
دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Simulated