برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این یک سوفل لوزی‌شکل با فرکانس متوسط است که پس از یک کلیک میان‌سیستولیک آغاز شده و تا پایان سیستول ادامه دارد. بر اثر کاهش حجم بطن چپ، شدت آن افزایش یافته و زودتر آغاز می‌شود.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Mitral

دیافراگم
Diaphragm
Patient

خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Mitral

دیافراگم
Diaphragm
Simulated