برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این یک سوفل لوزی‌شکل با فرکانس متوسط است که پس از یک کلیک میان‌سیستولیک آغاز شده و تا پایان سیستول ادامه دارد. بر اثر کاهش حجم بطن چپ، شدت آن افزایش یافته و زودتر آغاز می‌شود.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Mitral
دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Patient
Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Mitral
دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Simulated