برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

یک صدای باز شدن دریچه‌ای به همراه صدای دوم قلب، می‌تواند تقلیدکننده‌ی دو بخش صدای دوم قلبی باشد. این صدا حاصل افزایش ضخامت لت‌های دریچه است که با باز شدنشان منجر به تولید این صدا می‌شوند.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Mitral
دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Patient
Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Mitral
دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Simulated