برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از نارسایی خفیف دریچه‌ی پولمونری است که ممکن است بر اثر عفونت لت‌های آن ایجاد شده باشد. صداهای اول قلب طبیعی بوده و صدای دوم نیز جدانشده و طبیعی است.

Sitting leaning forward
نشسته، خمیده رو به جلو
Pulmonic
ناحیه‌ی ریوی
Diaphragm
دیافراگم
Simulated