برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثال، جداشدگی ثابت صدای دوم قلبی را نشان می‌دهد که در دم و بازدم ثابت است و از بین نمی‌رود.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Pulmonic
ناحیه‌ی ریوی
Diaphragm
دیافراگم
Patient
Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Pulmonic
ناحیه‌ی ریوی
Diaphragm
دیافراگم
Simulated