برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

برخی شرایط در صدای دوم قلبی، مشابه با وضعیت جداشدگی شنیده می‌شود. یکی از این شرایط بروز صدای دوم قلبی و کلیک سیستولیک دیرهنگام است. از آنجایی که این کلیک دیررس دقیقاً قبل از صدای دوم قلب اتفاق می‌افتد، به راحتی ممکن است این دو را با دو بخش صدای دوم قلبی اشتباه بگیرید.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Mitral

دیافراگم
Diaphragm
Patient

خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Mitral

دیافراگم
Diaphragm
Simulated