برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

برخی شرایط در صدای دوم قلبی، مشابه با وضعیت جداشدگی شنیده می‌شود. یکی از این شرایط بروز صدای دوم قلبی و کلیک سیستولیک دیرهنگام است. از آنجایی که این کلیک دیررس دقیقاً قبل از صدای دوم قلب اتفاق می‌افتد، به راحتی ممکن است این دو را با دو بخش صدای دوم قلبی اشتباه بگیرید.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Mitral
دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Patient
Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Mitral
دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Simulated