برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

در این مثال صدای دوم قلب با جداشدگی ثابت (با افزایش شدت بخش آئورتی) شنیده می‌شود. این وضعیت می‌تواند حاصل شرایطی مانند هایپرتنشن (پرفشاری) بلندمدت باشد که باعث افزایش قابل توجه فشار آئورتی می‌شود.

Sitting
نشسته
Aortic
فضای آئورتی
Diaphragm
دیافراگم
Simulated