برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

هر دو صدای سوم و چهارم قلبی، فرکانس پایینی دارند؛ حتی صدای چهارم، پایین‌تر از سوم. این صدا نیز هنگام بهبود نارسایی قلبی سمع می‌شود.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Mitral

بِل
Bell
Patient

خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Mitral

بِل
Bell
Simulated