برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

هر دو صدای سوم و چهارم قلبی، فرکانس پایینی دارند؛ حتی صدای چهارم، پایین‌تر از سوم. این صدا نیز هنگام بهبود نارسایی قلبی سمع می‌شود.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Mitral
دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Bell
بِل
Patient
Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Mitral
دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Bell
بِل
Simulated