برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

صدای سوم قلب در ابتدای دیاستول شنیده می‌شود. صدای سوم غالبا در آپکس و اطراف دریچه‌ی میترال راحت‌تر شنیده می‌شود. در این مثال، برای آن که راحت‌تر صدای سوم را تشخیص دهید، صدای دوم به صورت جدانشده ارائه شده است.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Mitral
دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Bell
بِل
Patient
Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Mitral
دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Bell
بِل
Simulated