برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

صدای سوم قلب در ابتدای دیاستول شنیده می‌شود. صدای سوم غالبا در آپکس و اطراف دریچه‌ی میترال راحت‌تر شنیده می‌شود. در این مثال، برای آن که راحت‌تر صدای سوم را تشخیص دهید، صدای دوم به صورت جدانشده ارائه شده است.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Mitral

بِل
Bell
Patient

خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی میترال (دو لتی)
Mitral

بِل
Bell
Simulated