برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از نارسایی شدید دریچه‌ی تری‌کاسپید است که به علت تحلیل رفتن لت‌های آن ایجاد می‌شود. صدای اول قلب طبیعی بوده و صدای دوم نیز جدانشده است. این سوفل، بلند، مستطیلی و پان‌سیستولیک است.


خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی تری‌کاسپید (سه لتی)
Tricuspid

دیافراگم
Diaphragm
Patient

خوابیده به پشت (سوپاین)
Supine

دریچه‌ی تری‌کاسپید (سه لتی)
Tricuspid

دیافراگم
Diaphragm
Simulated