برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از تنگی متوسط دریچه‌ی تری‌کاسپید است که معمولاً بر اثر بیماری‌های روماتیسمی قلب ایجاد می‌شود. به علت افزایش ضخامت لت‌های دریچه‌ی تری‌کاسپید، صدای اول قلبی شدت یافته است.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Tricuspid
دریچه‌ی تری‌کاسپید (سه لتی)
Bell
بِل
Simulated