برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

این مثالی از نقص دیواره‌ی بین‌بطنی است که در موقعیت شریان تری‌کاسپید شنیده می‌شود. این یک ناهنجاری مادرزادی است که با جریان خون غیرطبیعی میان بطن‌های چپ و راست مرتبط است.

Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Tricuspid
دریچه‌ی تری‌کاسپید (سه لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Patient
Supine
خوابیده به پشت (سوپاین)
Tricuspid
دریچه‌ی تری‌کاسپید (سه لتی)
Diaphragm
دیافراگم
Simulated