برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

برونکوفونی، انتقال غیرطبیعی صدا در ریه و برونش می‌باشد. برونکوفونی نوعی سینه‌پژواکی (پکتوریلوکی) بوده و علت آن ممکن است متراکم‌شدن بافت ریه در اطراف برونش باشد.


نشسته
Sitting

سومین فضای بین‌دنده‌ای خلفی
posterior-3l

دیافراگم
Diaphragm
Patient