برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

برونکوفونی، انتقال غیرطبیعی صدا در ریه و برونش می‌باشد. برونکوفونی نوعی سینه‌پژواکی (پکتوریلوکی) بوده و علت آن ممکن است متراکم‌شدن بافت ریه در اطراف برونش باشد.

Sitting
نشسته
posterior-3l
سومین فضای بین‌دنده‌ای خلفی
Diaphragm
دیافراگم
Patient