برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

کراکل (رال) ابتدای دمی، همانطور که از عنوانش مشخص است، شروع و پایان آن در ابتدای دم اتفاق می‌افتد؛ صدای آن از کراکل انتهای دمی بم‌تر (با فرکانس پایین‌تر) است. سرفه‌ی بیمار ممکن این صدا را کاهش داده یا از بین ببرد. این صدا نشان‌دهنده‌ی کاهش FEV1 بوده و از خصوصیات COPD (بیماری انسداد ریوی مزمن) می‌باشد.

Sitting
نشسته
posterior-3l
سومین فضای بین‌دنده‌ای خلفی
Diaphragm
دیافراگم
Patient