برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

کراکل (رال) بم، صدایی منقطع است که شبیه به صدای جدا شدن چسب‌های پارچه‌ای (معروف به هوک لوپ) شنیده می‌شود.


نشسته
Sitting

سومین فضای بین‌دنده‌ای خلفی
posterior-3l

دیافراگم
Diaphragm
Patient