برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

اگوفونی صدایی تشدید‌ یافته و تودماغی است. این صدا معمولاً بر اثر تراکم ریه و فیبروز تشکیل می‌شود.


نشسته
Sitting

سومین فضای بین‌دنده‌ای خلفی
posterior-3l

دیافراگم
Diaphragm
Patient