برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

صداهای ویز مونوفونیک (تک‌‌آوایی)، صداهایی بلند، ممتد و آهنگین هستند که در تمام طول دم و بازدم و چرخه‌ی تنفسی شنیده می‌شوند. در مقایسه با سایر اصوات سروزی، این صدا فرکانس پایین‌تری داشته و بم‌تر است. این صدا می‌تواند نشان‌دهنده‌ی باریک شدن مجاری هوایی باشد.


نشسته
Sitting

سومین فضای بین‌دنده‌ای خلفی
posterior-3l

دیافراگم
Diaphragm
Patient