برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

صداهای ویز پلی‌فونیک (چندآوایی)، صداهایی بلند، ممتد و آهنگین هستند. این اصوات در طول دم و بازدم از سمت‌ قدامی، خلفی و جانبی قفسه‌ی سینه شنیده می‌شوند. این صدا معمولاً در بیماری انسداد مزمن ریوی و آسم شدید ایجاد می‌شود.


نشسته
Sitting

سومین فضای بین‌دنده‌ای خلفی
posterior-3l

دیافراگم
Diaphragm
Patient