برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

در پکتوریلوکی نجوایی، صدای زمزمه‌ای بلند شنیده می‌شود. این نوع سینه‌پژواکی به علت افزایش تشدید صدا در ساختار ریه است که به وضوح در استتوسکوپ شنیده می‌شود. این صدا می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تراکم بافت پارانشیم ریوی باشد.

Sitting
نشسته
posterior-3l
سومین فضای بین‌دنده‌ای خلفی
Diaphragm
دیافراگم
Patient