برای تجربه بهتر در مشاهده و سمع، از هدفون مناسب و صفحه نمایش بزرگ استفاده نمایید.

توضیحات:

در پکتوریلوکی نجوایی، صدای زمزمه‌ای بلند شنیده می‌شود. این نوع سینه‌پژواکی به علت افزایش تشدید صدا در ساختار ریه است که به وضوح در استتوسکوپ شنیده می‌شود. این صدا می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تراکم بافت پارانشیم ریوی باشد.


نشسته
Sitting

سومین فضای بین‌دنده‌ای خلفی
posterior-3l

دیافراگم
Diaphragm
Patient